Chủ nhật, 26/1/2020

NĂM 2015 >Công báo số 01
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
17/12/2014

Số 01

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015

3
17/12/2014

Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

25
17/12/2014

Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND về danh mục dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

27
17/12/2014

Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý

80
17/12/2014

Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

83
17/12/2014

Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2014-2015

85
17/12/2014

Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND về mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở

87
17/12/2014

Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo tỉnh Lào Cai mắc bệnh phải điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập

89
25/12/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

91
26/12/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Bàn

115
17/12/2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2015

136
17/12/2014

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế và việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

138
17/12/2014

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành

141
17/12/2014

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp

144
17/12/2014

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2015

146
17/12/2014

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2015

148
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online