Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2014 >Công báo số 08
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
7/7/2014

Số 08

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

4
7/7/2014

Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

23
7/7/2014

Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

27
7/7/2014

Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

33
28/5/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

38
4/6/2014

Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai

 

48
16/6/2014

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

57
20/6/2014

Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

67
30/6/2014

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

69
30/6/2014

Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai

71
16/7/2014

Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

73
4/7/2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

78
4/7/2014

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

79
4/7/2014

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

80
4/7/2014

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

81
4/7/2014

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND  tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

82
4/7/2014

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

83
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online