Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 12 (26/12/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
13/12/2013

Số 12

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014

3
13/12/2013

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 

49
13/12/2013

Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển trang trại, cơ sở chăn nuôi công nghiệp, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014-2015

51
13/12/2013

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

54
30/10/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai  

105
18/11/2013

Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone mô hình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

108
23/10/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai

120
11/12/2013
PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Khoá XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

126
11/12/2013

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HDND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

127
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online