Chủ nhật, 26/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 04 (18/02/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
18/2/2013

Số 04

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
0
28/12/2012

Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai

4
28/12/2012

Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển dự thi các kỳ thi học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

18
28/12/2012

Quyết định số 68/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Điều 13 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

31
28/12/2012

Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 4, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

33
16/1/2013

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 577/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định công nhận “Gia đình hiếu học” trong phong trào “Toàn xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

35
25/1/2013

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

36
18/2/2013

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

0
10/10/2012

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dân tộc thành phố Lào Cai

41
10/10/2012

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Lào Cai

45
10/10/2012

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai

50
10/10/2012

Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai

55
10/10/2012

Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc UBND thành phố

60
10/12/2012

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai

69
26/12/2012

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thành phố ban hành theo Quyết định số 394/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai

75
27/12/2012

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lào Cai ban hành theo Quyết định số 398/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai

77
27/12/2012

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Lào Cai sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai

79
3/1/2013

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND thành phố Lào Cai về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

81
18/2/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA PA

 

0
8/1/2013

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Sa Pa về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

94
18/2/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

0
18/1/2013

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của UBND huyện Văn Bàn về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

103
18/2/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

0
21/1/2012

Quyết định số 178/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2013

115
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online